Nuevo Amanecer

Nahki tilba ai bila baikra tikan ba


Lilka Papaskra / Roberto Zúñiga

Yu kumi tilba kum tingni lamara impaki kan, bara gungun kum dus tnawa taura iwi witin ra kaiki kan.

Baha pyua nani ra gungun wihki tilba wal ba naiwa ai bila baikra brih baugwi ba satka apu kan. Gungun ba wasbaia baman sip kan, an tilba lika ai bila baikra tuakni bri kan.

Unta tataukra uplika nani ba pain nusa naiwa pyuara tilba ba

Wasbaia baman sip sa, bila baikra ba sirpi sa. Baha yua ra lika tilba ba ai bila baikra tara wal gungun ra nan wisata:
--Nahki sma, dia luki man dus tnawa taura baku iwi sma?
--Nanara kat man Vilma baikra painkira ba yang walisna
--gungun ba wasbi baku win tilbara.
Bara tilba bila:
--Man bili baikra pain walisma kaka wiria maikamni bara man dukiam yang ra aik.
--Baha lika painsa, aik.

Bara wal pana pana ai bila baikra pis laki brin, ninkara gungun ka tilba bila baikra kata ba wal tilba ra nan wisata:
--Bilam baikra na uya pali pain kaikisna.

Baku aisisi mahka dus taura pali aik. Kuna sip wini aisaras, wasbi lupia baman aisan.

Gungun ai lawaska kiki wisata:
--Yang aisisma ba sip sin walras, wasban lupia kum baman yangra balsa.

Baha yua wina naiwa kat gungun sibri sa tasbara iwaia tilba alkbia sia, li diran dauki taim dus taura uli ai bila baikra karna winisa. Diara wala sin, tingni banira ai taskika batakisa tilba kupia sauhkaia dukiara.

Wahbi Sakan Uplika / Deborah Webster
Aisanka uplika nina / Robert Sreppas
Wahbi sakanka pliska/ Waunta, Haulover, RAAN.
Pliki sakan yua / 6/7/1984

“Yu kum kan”... Indian Kisika Aisanka Miskitu/Sumu. Sol Montoya / Polinario Sebastián. CIDCA / UCA. Managua, 1990.